Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

3684-1

Seviye Tespit Panosu

3684-1 1 x 220 V – 50 Hz – 1.1 kW
3684-2 3 x 380 V – 50 Hz – 1.1 kW
3684-3 1 x 220 V – 50 Hz – 0.75 kW
3684-4 3 x 380 V – 50 Hz – 0.75 kW